Privacy Policy

Chronos Racing BVBA, met maatschappelijke zetel te Sint-Niklaasstraat 17B, 9000 Gent met ondernemingsnummer 0718.798.902 (hierna: “Chronos Racing”, “Wij”, of “Onze”), verbindt zich ertoe de persoonsgebonden gegevens van de gebruikers van de Website te respecteren en te beschermen, onder naleving van de Belgische privacy wetgeving en van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Over de website
www.chronosracing.be (de “Website”) is volledig in beheer en eigendom van Chronos Designs BV.

Wat dekt dit privacy beleid?
Dit privacy beleid dekt alleen het gebruik van Onze Website. Onze Website kan links bevatten naar andere websites. Chronos Racing heeft geen controle over data die de andere websites over u verzamelen. Daarom raden we u aan om het privacy beleid van desbetreffende websites te lezen alvorens u data met hen uitwisselt.

Gegevens die door Chronos Racing worden verzameld
Uw persoonsgegevens worden door Chronos Racing verzameld wanneer u gebruik maakt van onze Website, zich hiervoor registreert, of op enige andere wijze met Chronos Racing communiceert. Deze gegevens vallen in de categorie “Algemene Identificatiegegevens” en omvatten: 
-          Geslacht;
-          Naam;
-          Voornaam;
-          Geboortedatum;
-          Adres gegevens (Straat, nummer, postcode, gemeente/stad, land);
-          E-mailadres;
-          Mobiel nummer;
-          IP adres;
-          Bedrijfsnaam*;
-          Ondernemingsnummer*;
* indien van toepassing

Doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt?
Alle persoonsgegevens die u Ons doorgeeft blijven strikt vertrouwelijk. Ze worden opgenomen in de databank van Chronos Racing en zullen niet worden doorgegeven aan derden. Chronos Racing gebruikt uw persoonsgegevens om zijn diensten aan te bieden, zijn diensten te verbeteren en voor promotionele doeleinden, deze omvatten o.a.:
-          Ter uitvoering van de diensten die Chronos Racing aanbiedt aan de klant die de persoonsgegevens ter beschikking stelt;
-          Voorzien en beheren van uw persoonlijk account;
-          Om u te informeren over onze diensten en evoluties via nieuwsbrieven;
-          Om u aanbiedingen op maat te bezorgen;
-          Markt onderzoek;
-          Uw gedrag op de website wordt geanalyseerd met het doel tot het verbeteren van Onze Website en de gebruikerservaring

Hoe verzamelen wij uw gegevens?
Dit kan op verschillende wijzen gebeuren waaronder:
-          Persoonlijk/telefonisch/mail contact
-          Contactformulieren op onze website
-          Boekingsformulieren op onze website
-          Inlogschermen in de vestiging(en) van Chronos Racing
-          Via nieuwsbrieven
-          Enz.

Duur van het bijhouden van uw gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor zolang dat ze nodig zijn om de doeleinden van Chronos Racing te bereiken. Voor nieuwsbrieven wordt er een opt-in/opt-out mogelijkheid voorzien.

Minimale gegevensverwerking
De persoonlijke gegevens die Wij verzamelen zijn adequaat en relevant voor onze doeleinden. We beperken onze verzameling van uw persoonlijke gegevens tot een minimum hoeveelheid dewelke nodig is om onze doeleinden optimaal te vervullen.

Beveiliging van uw gegevens
Chronos Racing neemt voldoende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van deze persoonlijke gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Gebruik van cookies
Met het oog op de verbetering van de dienstverlening maakt de website gebruik van Cookies. Dit zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de gebruiker worden geplaatst, teneinde de communicatieverzending te vergemakkelijken of een door de gebruiker van de Website gevraagde dienst te kunnen uitoefenen. Aan de hand van die cookies kan de Website uw computer herkennen bij uw volgende bezoek. De gebruiker wordt er op gewezen dat, wanneer hij de installatie van cookies op de harde schijf van zijn computer zou weigeren, mogelijks bepaalde pagina’s en/of diensten van de Website voor de gebruiker niet toegankelijk zullen zijn.

Rechten van de gebruiker
Als betrokkene heeft u verschillende rechten, deze zijn opgesomd in de AVG wetgeving en omvatten o.a.:
-          Recht op inzage gegevens
-          Recht op wijziging van gegevens
-          Recht op wissen van gegevens
-          Recht op dataoverdracht
-          Recht van bezwaar
-          Recht op beperking van de verwerking

AVG - Hoofdstuk III – Rechten van de betrokkene
Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden door een duidelijk verzoek in te dienen bij onze administratie. Hierin staat vermeld op welk recht u wenst beroep te doen met toelichting en hoe wij u kunnen contacteren. U kan dit melden via volgende aanspreekpunten: contact@chronosracing.be

Beeldmateriaal
Chronos Racing behoudt zich het recht om foto's & video's te maken van mensen die deelnemen aan de activiteiten die Chronos Racing organiseert. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Contactgegevens
Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de naleving van ons gegevensbeschermingsbeleid in al onze vestigingen:
   Chronos Racing BVBA
   Sint-Niklaasstraat 17B
   9000 Gent (België)
   contact@chronosracing.be

Alle voorschriften zoals opgelegd door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL) worden door Chronos Racing gevolgd. Als u het niet eens bent met de manier waarop Chronos Racing uw gegevens verwerkt, kan u contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
   Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
   Tel +32 (0)2 274 48 00 - Fax +32 (0)2 274 48 35
   commission@privacycommission.be
   https://www.privacycommission.be/nl/contact


Wijzigingen van dit privacy beleid

Het is mogelijk dat Wij in de toekomst on privacy beleid wijzigen. Deze wijzigingen worden steeds op onze Website vermeld en uw wordt geacht deze nieuwe wijzigingen te aanvaarden. Daarom raden we u aan om dit beleid af en toe opnieuw door te nemen om up-to date te blijven.


Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bestaan uit de verkoopsvoorwaarden en het huishoudelijk reglement van Chronos Racing.

Chronos Racing behoudt zich het recht om de voorwaarden op elk moment te wijzigen. De nieuwste versie wordt steeds op de website gepubliceerd. Wij raden u aan om deze voorwaarden af en toe na te lezen zodat u steeds up-to-date blijft.

Verkoopsvoorwaarden 
Toepassingsgebied 
Tenzij anders overeengekomen zijn alle offertes, bestellingen, aankopen en gesloten overeenkomsten bij Chronos Racing onderworpen aan deze voorwaarden. Ze worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de klant, niettegenstaande andersluidende voorwaarden van de klant.

De aankoop van de ervaring, aanpassing en annulering
1. De formules en ervaringen die Chronos Racing aanbiedt en bijhorende prijzen worden beschreven op de website. Deze zijn steeds geldig, tenzij er door al dan niet menselijke fout onjuiste informatie beschikbaar is op de website. 
2. De aankoop van een dienst bij Chronos Racing kan enkel gebeuren langs een door Chronos Racing aangeboden kanaal. Zijnde:
    - De website van Chronos Racing
    - Of via een derde partij die van Chronos Racing de toelating heeft om tickets te verkopen
3. Op het moment dat Chronos Racing de betaling van de klant ontvangt wordt de aankoop als afgerond geacht. De klant ontvangt een bevestigingsmail van de aankoop die dient als toegangsticket voor de racezone onder de voorwaarden vermeld op het ticket. Chronos Racing behoudt zich het recht om een aankoop eenzijdig te annuleren indien deze tot stand is gekomen op basis van foutieve prijzen door een al dan niet menselijke fout. In dat geval wordt het door de klant betaalde bedrag integraal terug gestort op de rekening waarvan het afkomstig was.
4. Klanten hebben het recht om hun aankoop uiterlijk 14 dagen voor de levering van de dienst kosteloos te annuleren. Chronos Racing zal in dat geval het betaalde bedrag integraal terugstorten op de rekening van de klant.
5. Klanten die deelnemen aan de race van de maand en mogelijks prijzen winnen, stemmen er mee in dat er een fiscale fiche 281.50 wordt opgemaakt op het einde van het jaar op hun naam als de gecombineerde waarde van de prijzen hoger is dan € 125 op jaarbasis. Gelieve er rekening mee te houden dat U alle kosten (entreegelden, verplaatsingskosten, ….) intregraal kunt aftrekken van deze aangegeven prijzengelden. Hou dus alle bewijzen bij vermits Chronos Racing niet over deze gegevens beschikt en deze dus ook niet kan verstrekken.


Huishoudelijk reglement 
Toepassingsgebied
Elke persoon die een vestiging van Chronos Racing betreedt en/of gebruik maakt van de dienst die Chronos Racing aanbiedt is onderworpen aan dit reglement. Chronos Racing behoudt zich het recht om eenieder die zich niet aan onderstaande regels houdt te toegang te ontzeggen en/of te verwijderen uit de zaak.  

Toegang tot de racezone en gebruik toestel
1. De toelating tot de racezone wordt geweigerd aan alle gebruikers die kleiner zijn dan de vereiste minimumlengte van 1.40m. Daarnaast moeten kinderen die 15 jaar of jonger zijn, vergezeld worden van een volwassene die ten alle tijde verantwoordelijk is voor de jongeren. Chronos Racing kan op elk moment de minimum leeftijd op individuele basis verhogen indien zij dit nodig acht.
2. De klant zal ten alle tijde de richtlijnen van de medewerkers van Chronos Racing opvolgen met betrekking tot het gebruik van het toestel in de racezone. Klanten die de richtlijnen niet volgen, kunnen van hun ticket ontdaan worden, zonder dat ze recht hebben op een terugbetaling of enige andere vorm van compensatie.
3. Klanten worden gevraagd om minimum 20 minuten op voorhand aan te komen op locatie. Als de klant te laat aankomt, kan Chronos Racing niet garanderen dat de klant voor de volledige duurtijd vermeld op het ticket kan racen. In voorkomend geval heeft de klant geen recht op compensatie.
4. Klanten die onder invloed zijn van alcohol, drugs of andere geestverruimende middelen kunnen de toegang tot de racezone ontzegd worden, zonder dat dit aanleiding geeft voor enige vorm van compensatie.
5. Bij opzettelijke beschadiging of diefstal van de goederen van Chronos wordt de politie verwittigd en is de klant aansprakelijk voor de geleden schade van Chronos Racing.
6. De klant verklaart in goede gezondheid te verkeren en zijn of haar medische toestand laat toe om gebruik te maken van de dienst die Chronos Racing aanbiedt. Indien dit niet het geval is, kan Chronos Racing nooit aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen.
7. Het recht op toegang tot de racezone alsmede het recht tot gebruik van de toestellen wordt enkel en uitsluitend voorbehouden aan personen in het bezit van een geldige reservatie.

Ready? Set. Go!

Boek nu je seat en beleef een onvergetelijke ervaring bij Chronos Racing.
Laat zien wie de snelste is!

Race van de maand

Oulton Park International

De Chronos Racing E-sports competitie!
Scheur op het circuit van de maand met de wagen van de maand en maak kans op mooie prijzen!

Meer info

Onze racepartners